Astman diagnostiikka perustuu sopivan oirekuvan lisäksi vaihtelevan ja lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien supistustilan osoittamiseen keuhkojen toimintakokeilla. Sekä aikuisten että yli 12 vuotiaiden lasten diagnostiikassa käytetään ensisijaisesti spirometriaa bronkodilaatiokokeella ja diagnostista PEF-vuorokausiseurantaa. PEF seuranta on perinteisesti toteutettu manuaalisella mittarilla, jolla mitatut puhallusarvot kirjataan paperiselle seurantalomakkeelle. Kahden viikon seuranta on työläs tutkimus sekä potilaalle mutta tulosten analysoinnin osalta myös terveydenhuollon ammattilaisille. Manuaalisesti tehdyssä ja analysoidussa seurannassa on myös suuri inhimillisten virheiden mahdollisuus.

Hyödyt

Etämittarilla tehdyssä PEF seurannassa on monia selkeitä hyötyjä manuaalimittariin verrattuna:

  • sovellus muistuttaa mittausajoista ja kirjaa automaattisesti puhalluksen ajankohdan
  • sovellus ohjaa puhaltamaan tarvittavan määrän puhalluksia ja seuraa myös puhallusten laatua. Mikäli puhallukset eivät ole riittävän toistettavia, ohjelma neuvoo puhaltamaan lisäpuhalluksen.
  • sovellus muistuttaa ottamaan avaavan lääkkeen ja ajastaa sen jälkeiset puhallukset
  • mittausarvot siirtyvät suoraan mittarilta sovelluksen kautta seurantaa seuraavalle ammattilaiselle, jolloin ei tule kirjausvirheitä
  • tutkimuksen toteuttava terveydenhuollon yksikkö voi olla yhteydessä potilaaseen, jos mittausten laadussa on ongelmia. Mahdolliset laatupoikkeamat havaitaan varhain ja potilas välttyy tekemästä pitkään huonosti onnistuneita mittauksia. Erityisen tärkeää tämä on PEF-työpaikkaseurannassa.
  • tulosten analysointi on luotettavampaa, kun ammattilaiset eivät lue käsin kirjoitettuja lukemia ja kaikki mitatut arvot tulevat huomioiduiksi. Laskuvirheet ja huolimattomuusvirheet poistuvat, jolloin laatu paranee.
  • tulokset tulevat systemaattisesti dokumentoitua potilaan sairauskertomukseen ja löytyvät myös myöhemmin helposti

Tulevaisuus?

Etämittareiden saatavuus ja kustannukset ovat tähän mennessä rajoittaneet digitaalisten mittareiden ja etäseurannan käyttöä. Parantuvasta laadusta ja manuaalisen työn poistumisesta huolimatta etämittareiden käyttöönottoon liittyy terveydenhuollossa myös lisäkustannuksia. Etämittareiden käytön lisääntyessä tulevaisuudessa PEF-seurannan sijaan voitaisiin kuitenkin siirtyä PEF-mittausta tarkempaan FEV1-tason vaihteluun, jolloin mahdollisesti myös seuranta-aikaa voitaisiin saada lyhennettyä ja siten tutkimusta tehtyä myös potilaalle helpommaksi toteuttaa.

PEF työpaikkaseuranta

PEF-työpaikkaseurannassa digitaaliset mittaukset ovat kuitenkin jo nykypäivää. Mittausten automaattinen tallentuminen, mahdollisuus käyttää myös FEV1-arvoa ja ennen kaikkea myös mahdollisuus puuttua mahdollisiin laadullisiin puutteisiin pitkän seurannan aikana, tuovat niin merkittäviä hyötyjä, että epäluotettavista ja työläistä manuaalisista mittauksista ja analyyseistä on järkevää luopua vähitellen kokonaan. Medzilla Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisten mittausten ja etäseurannan toteutukseen ja lääketieteellistä huippuasiantuntemusta niin astman kuin työperäisten altisteiden selvittelyyn. Ole yhteydessä, kerromme mielellään enemmän!

Tiedustelut: info@medzilla.fi

Samankaltaiset artikkelit